No. 1/2010

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Pedagogy

No. 1/2010

Redakcja: Piotr Mazur

ISBN: 978-83-61149-01-9

Chełm 2010

180 stron


Część pierwsza
Edukacja przyszłości

Piotr Mazur
Podstawy pedagogiki pastoralnej

Anita Farmuła-Jurczak
Miejsce edukacji ustawicznej we współczesnym społeczeństwie

Anna Błasiak
Wychowanie do wartości w rodzinie

Iwona Oleksa, Agata Szabała-Walczuk
Wychowanie do wartości pracy ogniwem współczesnej szkoły 

Augustyn Okoński
Sieć szkół promujących zdrowie na terenie miasta Chełm

Mariusz Grabowski
Jakie książki obowiązkowo powinien przeczytać pedagog wczesnoszkolny? Znaczenie literatury w formowaniu przyszłej kadry nauczycielskiej

Część druga
Edukacja europejska

Petro Husak
Model kształcenia pedagoga socjalnego na Ukrainie

Igor Ostapjowski
Створення образу соціального педагога

Nadia Korpach
Bолонтерська діяльністьуролінавчальнихдля майбутніхсоціальнихпрацівників

Tetiana Martynyuk
Властивості придиференціації груп для проведення навчання наркотики

Lenka Lachytová
Edukácia seniorov

Valentína Trubíniová
Predškolská pedagogika – terminologický a výkladový slovník

Zuzana Hollá
Výchova a vzdelávanie v Slovenskej Republike

Część trzecia
Dobre praktyki edukacyjne

Edyta Chudoba
Szkoła kluczowych kompetencji

Jarosław Wójcicki
Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych

Agnieszka Piwnicka-Jagielska
Koło artystyczno-literackie – „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”

Część czwarta
Sylwetki chełmskich pedagogów

Barbara Rogucka
Doktor Jadwiga Młodowska (1882-1934)

Zbigniew Waldemar Okoń
Profesor Wincenty Okoń

Część piąta
Sprawozdania, recenzje

Iwona Oleksa, Agata Szabała-Walczuk
V Międzynarodowa Konferencja Socjalno-Pedagogiczna „Ідповідалъне ставленняя до здоров’я:теоріа та технологіі”
Łuck, 24 – 25 IX 2010 r.

Beata Komorowska
„Edukacja wczesnoszkolna – szanse i zagrożenia” Międzynarodowe seminarium naukowe
Chełm, 18 X 2010 r. 

Iwona Oleksa, Agata Szabała-Walczuk
Sprawozdanie z Międzynarodowej konferencji naukowej „Kvalita života II. Sociálno ekonomické a eticko-spirituálne aspekty”
Preszov, 28 – 29 X 2010 r

Iwona Oleksa, Agata Szabała-Walczuk
Sprawozdanie z Międzynarodowej konferencji naukowej „Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie ućiteľov”
Levocza, 10-11 XI 2010 r.

Jolanta Karbowniczek
Recenzja książki „Edukacja elementarna – wyzwania, konteksty, dylematy – red. A. Skowrońska-Kruszewska

Agnieszka Lewikowska
Recenzja książki Piotra Mazura „Koncepcja człowieka w New Age”