No. 1/2011

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Pedagogy

No. 1/2011

Redakcja: 
przewodniczący Piotr Mazur

ISBN: 978-83-61149-41-5

Chełm 2011

230 stron


Wprowadzenie

Część pierwsza
EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

Jolanta Andrzejewska
Czego studenci uczą się na praktykach pedagogicznych w przedszkolu?

Augustyn Okoński
Kreatywność i motywacja w rozwoju studenta pedagogiki

Iwona Oleksa
Twórczość pedagogiczna jako niezbędna kompetencja studentów kierunków pedagogicznych

Aneta Zapała – Wiecheć, Danka Maliňáková
Możliwości inspirującego i wychowawczego oddziaływania wychowania fizycznego w stosunku do prozdrowotnego stylu życia

Maria Owczarek
Trudności ucznia z zespołem Aspergera w szkole podstawowej

Halina Bejger
Sytuacja rodzinno-prawna wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych

Część druga
EDUKACJA EUROPEJSKA

Beáta Akimjaková – Ivana Rochovska
Pedagogická prax študentov programu Predškolská a elementarna pedagogika na Slovensku

Radmila Burkovičová
Vzdělávací postupy v přípravě budoucích učitelů mateřských škol v ČR

Jana Kopáčová
História a súčasnosť primárneho prírodovedného vzdelávania

Jana Krížová
Elementárne prírodovedné vzdelávanie a experimentálna výučba– nutnosť alebo nevyhnutnosť

Danica Melicherčíková
Prírodovedné vzdelávanie v primárnom stupni

Ivana Rochovska – Beáta Akimjaková
Projekt výskumu prírodovednej gramotnosti študentov odborupredškolská a elementarna pedagogika

Ivana Rochovská –Ludmila Krajčíriková
Metódy rozvíjania prírodovednej gramotnosti vo vysokoškolskej príprave pedagógov predprimárneho a primárneho stupňa školy

Inna Czerwińska
Вплив соціокультурного середовища гірської школи на розвитоксільської громади

Lenka Lachytova
Sociálna práca v hospicovej a paliatívnej starostlivosti

Część trzecia
DOBRE PRAKTYKI EDUKACYJNE

Agnieszka Piwnicka-Jagielska
O kompetencjach kluczowych słów kilka

Jolanta Obst
Uczeń aktywny i pozytywnie zmotywowany – atrakcyjne metody nauczania języków obcych

Joanna Klimczuk
Dobre praktyki na lekcjach historii

Halina Iwaniec
Dobro ucznia przede wszystkim

Jadwiga Bednarczyk
Ciekawe przedsięwzięcia dobrych praktyk w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Chełmie

Wiesław Podgórski
Dobre praktyki w ZSO nr 7 w Chełmie

Część czwarta
SYLWETKI CHEŁMSKICH PEDAGOGÓW

Zygmunt Gardziński
Kasper Józef Samuel Chróścikowski (1730-1799) – ksiądz, pijar, pedagog

Andrzej Stępnik
Wiktor Grzegorz Ambroziewicz (1882-1968) – działacz niepodległościowy, społecznik, pedagog

Paweł Kiernikowski
Stanisław Pyszko (1932-2011)- nauczyciel, regionalista, działacz związkowy i społeczny

Część piąta
SPRAWOZDANIA, RECENZJE

Mirosław Babiarz
Recenzja książki Barbary Błaszczyk Społeczeństwo wobec chorych na padaczkę

Mirosław Babiarz
Recenzja książki: Elżbiety Lisowskiej Diagnoza ryzyka przemocy wobec dziecka w rodzinie. Antytrajektoria przemocy

Elżbieta Miterka, Ewa Kuna
Sprawozdanie z Seminarium dydaktycznego nt. „Nauczyciel kreatorem działań edukacyjnych”. Chełm, 8 IV 2011 r.

Augustyn Okoński, Agata Szabała – Walczuk
Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji „Sociálne posolstvo Jana Pavla II. Pre dnešný swet” na temat „Integrácia marginalizowanych skupín do spoločnosti”. Poprad, 14 – 15 IV 2011 r

Augustyn Okoński, Iwona Oleksa
Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Współczesne wyzwania i strategie edukacyjne. Chełm, 9 – 10 V 2011 r

Halina Bejger
Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Socjalno-Pedagogicznej „Ɓідповідалъне ставленняя до здоров’я: теоріа та технологіі”. Łuck, 09-10 VI 2011 r

Iwona Oleksa
Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji NaukowejTradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernejgenerácie ućiteľov. Levoča, 06 X 2011 r

Elżbieta Miterka, Ewa Kuna
Sprawozdanie z Seminarium dydaktycznego nt. „Etyczny wymiar relacji interpersonalnych nauczyciel – uczeń”. Chełm, 3 XI 2011 r

Iwona Oleksa
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kvalita života IIIv kontexte sociálnych služieb a sociálneho poradenstva. Prešov, 24 XI 2011 r