No. 1/2013

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Pedagogy

No. 1/2013

Redakcja: Piotr Mazur

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-30-9
ISSN: 2084-6770

Chełm 2013

232 stron


Piotr Mazur
Wprowadzenie

CZĘŚĆ PIERWSZA
EDUKACJA I HISTORIA

Haтaлъa Зapyбa
Адаптивный подход в управлении инновационным образованием: социологический аспект

Jerzy Król
Idea wychowania i szkolnictwa w Szwecji – związek z Kościołem Luterańskim

Paweł Skrzydlewski
Polskie logos i ethos – czyli, o czym powinien pamiętać polski pedagog

Miroslav Gejdoš
Notes to general theological terms of christian doctrine of filip melanchton, composed by L. Stöckel

Elvira Wojciechowska-Laszczyk
Ідея територіального патріотизму Вацлава Липинського

Adrian Watkowski
Kadra pedagogiczna szkół powszechnych powiatu tczewskiego w świetle dokumentów Inspektoratu Szkolnego w Tczewie z lat 1935-1939

Sylwester Wojtowicz
Prawne uwarunkowania nauczycieli pospolitych szkół ludowych w Galicji lat autonomii

CZĘŚĆ DRUGA
WYCHOWANIE I SPORT

Piotr Mazur
Sport i wychowanie fizyczne w dziewiętnastowiecznej myśli pedagogicznej

Włodzimierz Lukiewicz
Sport a społeczeństwo: kapitał społeczny i kulturowy – wybrane zagadnienia

Anton Lisnik
Prínos mimoškolských športových aktivít v prevencii drogovej závislosti stredoškolskej mládeže

Katarína Greňová
Centrum voľného času ako prostriedok rozvoja športových aktivít žiakov

CZĘŚĆ TRZECIA
WIELOWYMIAROWOŚĆ PRACY SOCJALNEJ

Виктория Шарандина
Формирование социальных навыков y детей с особенностями психофизического развития в интегрированных классах общеобразовательных школ

Екатерина Цебрук
Oсобенности отношения студентов к лицам с особенностями психофизического развития

Надежда Леонюк, Oльга Доропей
Cоциально-психологическое сопровождение студентов с опфр в системе высшего образования

Taтъянa Cоколова
Формирование профессиональной направленности студентов в условиях волонтерской деятельности

Halina Bejger
Zmiany w polskim systemie opieki nad dzieckiem po roku 2000.

Aneta Paszkiewicz
Pozycja ucznia w grupie rówieśniczej

Renata Kartaszyńska
Kompetencje – wymagania europejskiego rynku pracy

CZĘŚĆ CZWARTA
SYLWETKI CHEŁMSKICH PEDAGOGÓW

Andrzej Rybak
Stanisław Karczmarzyk (1905-1993)

Paweł Kiernikowski
Konstanty Ożóg (1922-2013)

CZĘŚĆ PIĄTA
DOBRE PAKTYKI EDUKACYJNE

Teresa Błaszczuk
Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie

Halina Kiełb
Przedszkole XXI wieku – przedszkole twórcze

Barbara Nizio, Augustyn Okoński
Chełmskie wakacje teatralne

Małgorzata Marciniak, Wiesław Podgórski, Augustyn Okoński
Edukacja dla tożsamości. Analiza działań wspierających edukację dzieci romskich w polskiej szkole – na przykładzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Chełmie

CZĘŚĆ SZÓSTA
RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Beáta Akimjaková
Recenzja książki Ľudmily Krajčírikovej “Didaktika výchovných činností v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach”, Wyd. Verbum, Ružomberok 2012

Ľudmila Krajčíriková
Recenzja książki Ivany Rochovskej i Boženy Švábovej “Ľudové remeslá a zvykoslovné tradície a možnosti ich využitia v primárnom vzdelávaní”, Wyd. Verbum, Ružomberok 2012

Marta Oravcová
Recenzja książki Dagmary Krupovej i Ivany Rochovskej “Využívanie metód zážitkového učenia v materskej škole”, Metodicko-Pedagogické Centrum, Bratislava 2012

Marta Oravcová
Recenzja książki Zdenki Hlaváčovej “Kompetenčný profil edukannta a edukátora v predprimárnom a primárnom vzdelávaní”, Wyd. Verbum, Ružomberok 2012

Ivana Rochovská
Recenzja książki Boženy Švábovej “Riekanky a hry v predprimárnom období”, Wyd. Verbum, Ružomberok 2012

Mirosław Z. Babiarz
Recenzja książki Elżbiety Lisowskiej “Diagnoza ryzyka przemocy wobec dziecka w rodzinie. Antytrajektoria przemocy”, Wyd. Gens, Kielce 2008

Mirosław Z. Babiarz
Recenzja książki Piotra Mazura ”Podstawy pedagogiki pastoralnej”, Wyd. WAM, Kraków 2011

Piotr Mazur
Recenzja książki Andrzeja Wocha “Szkolnictwo średnie ogólnokształcące Lublina w latach 1918-1939”, Wyd. Norbertinum, Lublin 2013

Elżbieta Miterka, Ewa Staropiętka-Kuna
Sprawozdanie z Seminarium Dydaktycznego “Pedagogiczne praktyki studenckie – wyzwania i możliwości”, Chełm 06.11.2012 r.

Elżbieta Miterka, Ewa Staropiętka-Kuna
Sprawozdanie z Seminarium Dydaktycznego “Środowiska wychowawcze dziecka – rodzina, przedszkole”, szkoła, Chełm 23.11.2012 r.

Elżbieta Miterka, Ewa Staropiętka-Kuna
Sprawozdanie z konferencji “Innowacje w procesie projektowania i realizacji studenckich praktyk pedagogicznych w PWSZ w Chełmie”, Chełm 30.04.2013 r.