No. 1/2015

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Pedagogy

No. 1/2015

Redakcja: Piotr Mazur

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-63-7
ISSN: 2084-6770

Chełm 2015

253 stron


Piotr Mazur
Wprowadzenie

CZĘŚĆ PIERWSZA
EDUKACJA I WYCHOWANIE

Włodzimierz Lukiewicz
Antyhumanistyka jako kierunek zmian. Czy potrzebny jest wykładowca nauk społecznych w szkole wyższej?

Петро Гусак, Леся Мартіросян
Соціокультурний зміст феномену виховання

Інна Червінська
Освітній простір як сфера взаємодії школи, сім’ї та громадськості

Iwona Oleksa
Praca człowieka jako kategoria aksjologiczna

Ľudmila Krajčíriková
Špecifiká edukácie rómskych žiakov

Beáta Akimjaková
Tvorivosť ako motivačný prvok aktivity žiaka

Людмила Гусак, Тетяна Воробйова, Людмила Смалько
Креативні методи навчання у формуванні іншомовної комунікативної компетенції студента

Виктория Ильяшева
Опережающее управление качеством дидактического процесса вуза

Miroslav Gejdoš
Riaditelia prvého učiteľského ústavu v Uhorsku (1900 – 1919)

CZĘŚĆ DRUGA
WIELOWYMIAROWOŚĆ PRACY SOCJALNEJ

Viktor Porada, Katarína Greňová, Květoň Holcr
Vztah teorie, praxe a vzdělávání v oblasti konstituování bezpečnostních věd

Halina Bejger
Instytucjonalne formy opieki nad dziećmi do lat 3 w polskim systemie pomocy społecznej

Анна Юдина
Социальное взаимодействие вуза и учреждений социальной сферы по профилактике социального сиротства

Олена Хрущ
Психологічні основи розвитку особистості та пізнання нею об’єктивного світу у процесі праці

CZĘŚĆ TRZECIA
SYLWETKI CHEŁMSKICH PEDAGOGÓW

Andrzej Rybak
Leon Kosior (1927-2011)

Paweł Kiernikowski
Jan Andrzej Klekot (1936-2014)

CZĘŚĆ CZWARTA
DOBRE PAKTYKI EDUKACYJNE

Тодорка Стефанова, Румяна Радкова, Никола Събев
Организация ресурсного центра в помощь людям третьего возраста в Pусе

Alina Ceglarska
„Dbam o zdrowie” – program edukacji zdrowotnej w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Chełmie

Danuta Zagórska, Barbara Krzyszoń
Współpraca z rodzicami dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Mariola Podgórska, Wiesław Podgórski
Działania motywujące do nauki języka niemieckiego w Gimnazjum nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie

CZĘŚĆ PIĄTA
RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Małgorzata Łobacz
Recenzja książki: Niedostosowanie społeczne. Teorie i doświadczenia, red. H. Bejger, R. Kartaszyńska, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Chełm 2014

Paweł Skrzydlewski
Recenzja książki: Problemy osób niepełnosprawnych we współczesnym świecie, red. H. Bejger, M. Łobacz, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm 2014

Paweł Skrzydlewski
Recenzja książki: ks. Jerzy Król, Wyznaczniki współczesnego systemu wychowania i edukacji w Szwecji, Wyd. KUL, Lublin 2014

Božena Švábová
Recenzja książki: Ivana Rochovská, Dagmar Krupová, Vědci v mateřské škole (Scientists in kindergarten), Wyd. Portál, Praha 2015

Elżbieta Miterka, Ewa Staropiętka-Kuna
Sprawozdanie z seminarium dydaktycznego „Nowoczesne technologie w pracy nauczyciela edukacji elementarnej”, Chełm 15.04.2015 r.

Halina Bejger
Sprawozdanie z konferencji „Socjalno-pedagogiczne i medyczno – psychologiczne wspieranie rozwoju osobowości w ontogenezie”, Brześć 15 – 16.04.2015 r.