No. 2/2017

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM
Section of Pedagogy

No. 2/2017

Redakcja: Piotr Mazur

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISSN: 2084-6770

ISBN: 978-83-946823-5-4

Chełm 2017

191 stron


CZĘŚĆ PIERWSZA
INNOWACJE W OPIECE I RESOCJALIZACJI

Justyna Iskra, Małgorzata Artymiak
Człowiek radzący sobie z trudnościami jako wyzwanie dla współczesnego wychowania

Józefa Matejek, Małgorzata Wolska-Długosz
Opieka nad dzieckiem w rodzinie zastępczej – innowacje czy sprawdzone metody

Małgorzata Wolska-Długosz, Józefa Matejek
Opieka i wychowanie dzieci w rodzinach będących pod opieką kuratora sądowego

Alicja Kłos, Alena Novotná
Institutional forms and scope of assistance for people with disabilities. Study on the example of the municipal social assistance centre in Jarosław

CZĘŚĆ DRUGA
EDUKACJA I WYCHOWANIE

Dominika Maś
Adaptacja szkolna dzieci 7-letnich

Barbara Skałbania
Rola wyobraźni we wczesnej edukacji – wychowanie do transgresji i innowacji

Ingrida Krnáčová
Desires, pleasures, fears and worries  of the current children

Leszek Aftyka, Piotr Mazur, Renata Stojecka-Zuber
The hierarchy of values among children at younger school age(on the example of aberdeen)

Jana Venzelová
Pedagogical diagnostics of early children literacy and the national curriculum of pre-primary education from the perspective of teachers

Olena Budnyk
The problem of formation of reading culture of children and the youth in Ukraine

Karolina Nafalska
Internet as a classroom tool

Lesya Martirosian, Vita Horbach
The competence of the teacher as a didactic condition of students’ effective independent work organization

Andrzej Kluczkowski
Edukacja dla gospodarki o obiegu zamkniętym szansą na zrównoważony rozwój

Kęstutis Trakšelys, Dalia Martišauskienė
Parental education applying principles of adult training

CZĘŚĆ TRZECIA
RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Halina Bejger
Recenzja książki: Marta Kulesza, Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce pedagogicznej, Warszawa 2017

Katarzyna Kosińska
Recenzja książki:  Aneta Paszkiewicz, Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej,  Warszawa 2017

Ewelina Zakrzewska
Sprawozdanie  z Ogólnopolskiej konferencji naukowo-metodycznej Zafascynowani matematyką. Skuteczna edukacja matematyczna w wychowaniu przedszkolnym. Lublin, 01. IV. 2017 r.

Ewelina Zakrzewska
Sprawozdanie  z cyklicznego Seminarium dla młodych stażem dyrektorów placówek oświatowych

Halina Bejger
Sprawozdanie  z II Konferencji samorządowców  i zarządzających szkołami, Depułtycze Królewskie, 14 – 15 IX 2017 r.