Recenzje

PROCES RECENZJI

  1. Procedura recenzowania artykułów zgłaszanych do czasopisma jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  2. Artykuły są recenzowane przez niezależnych ekspertów z danej dziedziny, z zachowaniem reguły podwójnej anonimowości (double-blind review). Wersja artykułu przekazana recenzentowi oraz recenzja, którą otrzyma Autor, nie zawiera nazwisk i afiliacji.
  3. Recenzje mają formę pisemną i powinny być przygotowane w sposób obiektywny. Recenzja zawiera jednoznaczną decyzję, czy artykuł jest rekomendowany do druku w niezmienionej formie, po uwzględnieniu poprawek lub nie został przyjęty do publikacji.
  4. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
  5. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane; na stronie internetowej czasopisma znajduje się lista recenzentów współpracujących.
  6. Recenzentów obowiązuje klauzula poufności w zakresie treści recenzowanych artykułów.
  7. Na podstawie uzyskanych ocen Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo  odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia poprawek.
  8. Termin na naniesienie poprawek przez Autorów wynosi 14 dni.
  9. Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania korekt językowych.